Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I ZAKUPÓW DOKONYWANYCH DROGĄ MAILOWĄ

§ 1

[postanowienia ogólne]

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze strony ilusi.eu oraz warunki zawierania umów o których mowa w Regulaminie.

2. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

BOK Biuro Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje na temat Towarów i Regulaminu
Cenaokreślona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży; Cena nie zawiera kosztów przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie po potwierdzeniu adresu doręczenia
Formularz „Zapytaj o cenę”funkcjonalność na stronie udostępniana każdemu Klientowi, polegająca na umożliwieniu Klientowi złożenia zapytania dotyczącego Ceny danego Towaru
Klientosoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez osobę fizyczną, która korzysta ze Sklepu
KonsumentKlient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej zamówienia Towaru niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
Regulaminniniejszy regulamin; dostępny na stronie internetowej Sklepu i w siedzibie Sprzedawcy
Sklep\Sklep Internetowysklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej pod adresem www.ilusi.eu
SprzedawcaKatarzyna Kozłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KOZ. Katarzyna Kozłowska ‘ILUSI’ z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 10/12a lok.6, Kielce 25-333, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7361590469, REGON 364597987, nr telefonu 506-113-594, adres poczty elektronicznej: hello@ilusi.eu
Strona Internetowa strona internetowa dostępna pod adresem www.ilusi.eu
Towarrzecz oferowana przez Sprzedawcę do zakupu za pośrednictwem Sklepu
Treśćelementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towarów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu
Umowa Sprzedaży umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę Klientowi Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki
Zamówienieoświadczenie woli Klienta prowadzące do zawarcia Umowy Sprzedaży, której elementy przedmiotowo istotne zostały wcześniej ustalone przez Sprzedawcę i Klienta
Zapach jeden z Towarów, który jest dostępny w Sklepie
Zapytaniezapytanie składane przez Klienta z użyciem Formularza „Zapytaj o cenę” dotyczące Ceny danego Towaru.


§ 2

[ogólne zasady korzystania ze sklepu]

1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych udostępnionych w formularzu kontaktowym w każdym czasie poprzez kontakt mailowy ze Sprzedawcą, pod adresem: hello@ilusi.eu.

3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby możliwie wiernie prezentować Towary, ich specyfikację, właściwości i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Sprzedawca nie gwarantuje, że monitor lub urządzenie mobilne osoby korzystającej ze Sklepu Internetowego wiernie odwzoruje kolory.

4. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, konta poczty internetowej oraz posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Chrome w wersji 35 lub wyższej, Firefox w wersji 35 lub wyższej, Opera w wersji 33 lub wyższej albo Safari w wersji 8 lub wyższej. W przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa JavaScript i plików cookies.

5. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w Sklepie, Sprzedawcapodejmie odpowiednie środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby postronne danych przesyłanych przez Internet.

7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie może on dostarczać treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym jakiekolwiek prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.


§ 3

[Biuro Obsługi Klienta]

1. Biuro Obsługi Klienta (BOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00 pod numerem telefonu 506-113-594 oraz pod adresem e-mail: hello@ilusi.eu

2. Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne z BOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.


§ 4

[usługi świadczone drogą elektroniczną]

1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

 • umożliwienie złożenia Zapytania;
 • umożliwienie składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży; zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów innych niż Zapach wymaga wcześniejszego skorzystania z Formularza „Zapytaj o cenę”.

2. Usługa, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 świadczona jest jednorazowo i ulega zakończeniu z momentem złożenia przez Klienta Zapytania (kliknięcia przycisku „Wyślij” pod formularzem „Zapytaj o cenę”). Przed wysłaniem Zapytania Klient ma prawo do zrezygnowania w dowolnym momencie.

3. Usługa, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 świadczona jest jednorazowo i ulega zakończeniu z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia, czyli potwierdzenia, że chce on nabyć Towary po Cenie wskazanej wcześniej przez Sprzedawcę. Przed złożeniem Zamówienia Klient ma prawo do zrezygnowania w dowolnym momencie.

4. Złożenie Zamówienia wymaga dokonania czynności, o których mowa w § 5 Regulaminu.

5. Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych elektronicznie, o których mowa w niniejszym paragrafie. Reklamacja może zostać złożona w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@ilusi.eu lub pisemnie na adres: KOZ. Katarzyna Kozłowska ‘ILUSI’ z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 10/12a lok.6, Kielce 25-333.

6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • podawania w Zamówieniu oraz w formularzach (w tym Formularzu „Zapytaj o cenę”) prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
 • terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w przypadku Umowy Sprzedaży, jeśli jest to konieczne dla jej prawidłowego wykonania.

8. Klient zobowiązany jest również do niepodejmowania działań takich jak:

 • rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
 • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
 • modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę.


§ 5

[Zamówienia w Sklepie Internetowym]

1. W przypadku Towarów innych niż Zapach informacje podane na Stronie Internetowej stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.

2. Klient może przeglądać Towary dostępne w Sklepie, a następnie je zamawiać po wykonaniu czynności opisanych niżej.

3. Czynności techniczne opisujące proces zamawiania on-line znajdują się na stronie: http://ilusi.eu/zamow-on-line/.

4. Sprzedawca umożliwia Klientom dokonywanie zamówień Towarów dostępnych w Sklepie. Specyfikacja Towarów i ich opisy są dostępne na stronie internetowej Sklepu.

5. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient musi złożyć Zamówienie.

6. Przed złożeniem Zamówienia dotyczącego Towarów innych niż Zapach Klient musi złożyć Zapytanie. Złożenie Zapytania następuje przez:

 • kliknięcie przycisku „Zapytaj o cenę” przy danym Towarze oraz
 • wypełnienie pola Formularza „Zapytaj o cenę” i kliknięcie przycisku „Wyślij”.

7. Po otrzymaniu Zapytania Sprzedawca udzieli na nie odpowiedzi i wskaże Klientowi, który złożył zapytanie: Cenę Towaru, którego dotyczyło Zapytanie, planowany termin realizacji oraz ewentualnie inne istotne elementy Umowy Sprzedaży. Odpowiedź Sprzedawcy na zapytanie Klienta stanowić będzie ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży. Oferta ta jest ważna przez dwa tygodnie od dnia jej złożenia. W przypadku gdy złożenie oferty przez Sprzedawcę nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta.

8. Po otrzymaniu oferty, o której mowa wyżej, Klient może jej nie zaakceptować lub może ją zaakceptować i zawrzeć Umowę Sprzedaży (złożyć Zamówienie).

9. Akceptacja oferty (złożenie Zamówienia) wymaga przesłania przez Klienta potwierdzenia, że akceptuje on ofertę na adres: hello@ilusi.eu.

10. Umowa Sprzedaży Towarów innych niż Zapach jest zawarta z chwilą przesłania przez Klienta oświadczenia o zaakceptowaniu oferty (złożenia Zamówienia).

11. Sprzedawca umożliwia Klientom dokonywanie zamówień Zapachów bez konieczności korzystania z Formularza „Zapytaj o cenę”.

12. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej Zapachu Klient musi złożyć Zamówienie. Złożenie Zamówienia wymaga kolejno:

 • wyboru Zapachu przez dodanie go do elektronicznego koszyka poprzez kliknięcie odpowiednich przycisków;
 • wypełnienia aktywnych pól Formularza Zamówienia i podania określonych w nim danych;
 • wyboru sposobu dostawy i płatności spośród opcji dostępnych w Formularzu Zamówienia;
 • zaznaczenia odpowiedniego pola pod Formularzem Zamówienia, poprzez które Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;
 • potwierdzenia złożenia Zamówienia, które następuje poprzez kliknięcie odpowiednio oznaczonego przycisku.

13. Kliknięcie odpowiednio oznaczonego przycisku jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Ceny Zapachu wraz z kosztami jego dostarczenia.

14. Umowa Sprzedaży dotycząca Zapachu jest zawarta z chwilą kliknięcia odpowiednio oznaczonego przycisku.


§ 6

[Zamówienia telefoniczne lub mailowe]

1. Umowa Sprzedaży może zostać zawarta również przez złożenie Zamówienia telefonicznie (pod numerem 506 113 594) lub przez złożenie Zamówienia pocztą elektroniczną (na adres hello@ilusi.eu).

2. W przypadku Zamówień składanych telefonicznie lub pocztą elektroniczną Strony ustalą szczegóły takie jak: Towary, których ma dotyczyć Zamówienie, Cenę, koszty wysyłki, termin płatności, termin realizacji.

3. Po ustaleniu szczegółów, o których mowa wyżej, Klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży wraz z instrukcją dalszego postępowania dotyczącego dokonania płatności za wybrane Towary oraz załączonym Regulaminem.

4. Klient składający Zamówienie telefonicznie lub mailowo jest zobowiązany do potwierdzenia, że zapoznał się i zaakceptował Regulamin.


§ 7

[realizacja Umów Sprzedaży]

1. Złożenie Zamówienia przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny oraz ustalonych kosztów dostawy.

2. Termin płatności za zamówione Towary wynosi 3 dni od dnia przesłania przez Klienta Zamówienia. Brak zapłaty w terminie określonym w zd. pierwszym jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

3. Sprzedawca przystąpi do realizacji Umowy Sprzedaży po zaksięgowaniu na jego rachunku bankowym Ceny za Towar, którego dotyczy Umowa Sprzedaży, powiększonej o ustalone koszty wysyłki.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta.

5. Sprzedawca zobowiązany jest do realizacji Umowy Sprzedaży w określonym czasie, wskazanym Klientowi. Średni czas oczekiwania na Towar inny niż Zapach to ok. 8 tygodni od chwili zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy Ceny za Towar, którego dotyczy Umowa Sprzedaży, powiększonej o ew. koszty wysyłki.


§ 8

[zasady dokonywania płatności]

1. Płatności można dokonać za pośrednictwem przelewu tradycyjnego. Dane do przelewu: ILUSI ul. Henryka Sienkiewicza 10/12A, 25-333 Kielce, Polska Nr konta: PL 96 1050 1416 1000 0092 2671 3544.

2. W tytule przelewu Klient zobowiązany jest wpisać otrzymane od Sprzedawcy indywidualny numer zamówienia oraz numer towaru.

3. Sprzedawca może udostępnić płatności elektroniczne – system płatności obsługiwany przez PayU.pl.

4. W takim przypadku obsługa płatności jest realizowana przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań́ – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będącą dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

5. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem serwisu PayU.pl dostępne są na stronie internetowej www.payu.pl.

6. Płatność jest każdorazowo realizowana poza Sklepem Internetowym.


§ 9

[dostawa towaru]

1. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane wyłącznie do klientów z Polski oraz z innych krajów, o ile Sprzedawca potwierdzi możliwość dostawy Towaru do wskazanego kraju.

2. Towary są bezpiecznie pakowane i wysyłane do Klienta za pośrednictwem wybranej przez Sprzedawcę firmy kurierskiej.

3. Towary (dotyczy Towarów będących meblami) wysyłane są do Klienta w całości (są złożone), za wyjątkiem podstawek (nóg) mebla, które wymagają przykręcenia. Wraz z Towarem (meblem) dostarczana jest instrukcja montażu. Klient przykręcając podstawki (nogi) mebla powinien stosować się do poleceń instrukcji.

4. Przesyłki powyżej 50 kg wysyłane są na paletach.

5. Cena dostawy wyliczana jest indywidualnie w zależności od miejsca dostarczenia, ilości, wagi i wielkości zamawianych towarów.

6. Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w wiadomości mailowej. Palety dostarczane są i zostawiane na najbliższym Klientowi dostępnym twardym podłożu, które zdoła pomieścić paletę bez ryzyka utrudniania ruchu innym.

7. Pracownicy firmy kurierskiej nie świadczą usługi wniesienia mebli.

8. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta Zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony do Biura Obsługi Klienta (telefonicznie lub mailowo) do momentu otrzymania przez Klienta informacji o gotowości Towaru do wysyłki. Po tym czasie nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.

9. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas wykonania Towaru, czas przygotowania Towarów do wysyłki oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika.

10. Informacje o wysokości kosztów dostawy ustalane są indywidualnie ze Sprzedawcą na podstawie potwierdzonego miejsca dostarczenia, ilości, wagi i wielkości zamawianych Towarów.

11. Zweryfikowanie przez Klienta w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Towary oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania – sporządzenie protokołu szkody, może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.


§ 10

[odstąpienie od umowy]

1. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa niżej przysługuje wyłącznie Konsumentom.

2. Zgodnie z przepisami Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy podany w Regulaminie.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca Towaru.

4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Skorzystanie przez Konsumenta ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.

5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, Umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie czternastu dni) od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta, który odstąpił od Umowy Sprzedaży dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

13. W przypadku gdyby Sprzedawca miał dostarczyć Konsumentowi Towar który jest nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Sprzedawca przekaże Konsumentowi odpowiednią informację przed zawarciem Umowy Sprzedaży i pouczy go o braku prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży z uwagi na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta.


§ 11

[reklamacje]

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi w związku z tym wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na podstawie Kodeksu cywilnego.

2. W stosunku do Klientów, którzy nie są Konsumentami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

3. W przypadku, gdy Towar dostarczony Konsumentowi ma wadę, Konsument jest uprawniony do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające Sprzedawcy identyfikację Konsumenta i przedmiot transakcji (takie jak np. imię i nazwisko, datę zakupu). W przypadku braku podania odpowiednich danych Sprzedawca może zwrócić się do Konsumenta o ich uzupełnienie.

4. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta w szczególności do BOK pisemnie lub na adres e-mail Sprzedawcy. Wzór reklamacji stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

5. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca informuje Konsumenta o tym, czy uznaje jego żądanie za zasadne.

6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę lub wykonanie przez Konsumenta uprawnień wynikających z rękojmi za wady, wymaga dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, Konsument powinien, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą, dostarczyć Towar na adres wskazany przez Sprzedawcę, przy czym Towar nie może być dostarczony Sprzedawcy przesyłką za pobraniem. Towar powinien zostać dostarczony w sposób pozwalający na uniknięcie jego uszkodzenia w transporcie. Konsument powinien dostarczyć wadliwy Towar w stanie kompletnym.


§ 12

[gwarancja]

1. Towary (meble) oferowane w Sklepie są objęte gwarancją Sprzedawcy jako producenta w przypadku gdy zakupili je Konsumenci.

2. Czas trwania gwarancji wynosi 24 miesiące.

3. Szczegóły gwarancji określa dokument gwarancyjny dołączony do Towaru (mebla).


§ 13

[dane osobowe]

1. W celu zapewnienia działalności Sklepu Sprzedawcaprzetwarza dane osobowe Klientów. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych.

2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów Sklepu odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

3. Administrator za pośrednictwem Sklepu może zbierać, a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:

 • zawarcie i realizacja umowy, o której mowa w regulaminie Sklepu– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • skontaktowanie się z osobą, której dane dotyczą, jeśli ta wypełniła formularz kontaktowy lub skorzystała z jednej z wtyczek na Sklepie Internetowym, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego usług Administratora, w szczególności wysyłanie newslettera, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • statystyka i analiza zachowań Użytkowników na Sklepie Internetowym, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

 • dostawcy usług i narzędzi informatycznych;
 • podmioty świadczące usługi marketingowe.

5. Administrator może udostępnić dane osobowe także podmiotom biorącym udział w wykonaniu umowy, o której mowa w Regulaminie (np. kurierom dostarczającym produkty, podmiotom współpracującym przy organizacji wydarzeń i podmiotom obsługującym płatności elektroniczne).

6. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne, takie jak Google LLC. Administrator korzysta wyłącznie z podmiotów należących do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają zgodność swojego działania z RODO lub które mają siedzibę w krajach, co do których Komisja Europejska wydała decyzję, że kraj ten zapewnia odpowiedni stopień ochrony.

7. Dane osobowe przetwarzane w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w regulaminie serwisu przetwarzane są przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń, które mogą wynikać z tej umowy;
 • skontaktowania się z Użytkownikiem przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania;
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego usług Administratora – przetwarzane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody (na otrzymywanie informacji handlowej) lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
 • statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Sklepie Internetowym – przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.

8. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W celu wykonania powyższych praw Użytkownicy, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Administratorem.


§ 14

[pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

1. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.

2. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą dotyczącego złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma w szczególności prawo do złożenia wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym lub skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

4. Sprzedawca oświadcza, że nie korzysta z polubownych metod rozwiązywania sporów.


§ 15

[zmiana Regulaminu]

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 lutego 2020 r. i jest dostępny na Stronie Internetowej i w siedzibie Sprzedawcy.

2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalności Sklepu, zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną, konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub decyzji właściwych organów lub sądów.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.

4. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany, w szczególności w przypadku Umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.


§ 16

[postanowienia końcowe]

1. Prawem właściwym dla zawarcia umów, o których mowa w regulaminie jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, a w przypadku Konsumentów także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Załącznikami do Regulaminu są: (i) wzór odstąpienia od umowy, (ii) wzór reklamacji.


Załączniki:

Bądź na bieżąco!

Aktualne wydarzenia, najświeższe newsy prosto z pracowni i mnóstwo inspiracji. To wszystko znajdziesz na naszym oficjalnym profilu – jesteśmy na Facebooku, Instagramie, LinkedInie i YouTubie. Zapraszamy do obserwowania!